سرخ پوست

سرخپوست؛ فیلمی که امروز به تماشایش نشستم. هیچ تصوری از داستان فیلم نداشتم. هیچ تبلیغی در موردش ندیده بودم. تنها یک‌پوستر، که نشان میداد نوید محمدزاده این بار معتاد یا قاچاقچی و خلافکار نیست. یک پلیس است.

در محاوره ی عام پلیس، پلیس است. حالا درجه و سردوشش چند تا ستاره دارد برای عموم مردم چندان تفاوتی نمیکند.
پلیس بودنِ بازیگری که شیفته ی بازیهایش هستم، تنها چیزی بود که میدانستم.