معجزه ی نوشتن

《در مقابل زندگی هامان احساس کوتولگی میکنم.》
_کتاب جزء از کل؛ استیو تولتز
همان چیزی که دنبالش میگشتم. احساس کوتولگی! اگر استیو تولتز این عبارت را نمینوشت، اگر من این کتاب را نمیخواندم این جای خالی برای توصیف احوالاتم هرگز پر نمیشد.
معجزه نوشتن و لذت خواندن و کشف کردن همین است.